واحد آنالیز و توسعه بازار

از اهداف این واحد بررسي و تحليل بازار داخلي و خارجی و ارائه بازخورد و پیشنهاد به ساير بخشهاي شركت وانتخاب بهترين داروها در گروههاي مختلف درماني، متناسب با نياز بيماران و معرفي به بخش تحقيقات می باشد.

analize