واحد توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار مشتمل بر فرآیند هایی است که در حوزه تجزیه و تحلیل، آماده سازی و بهره گیری از فرصت های رشد و همچنین پایش و نظارت بر چگونگی بهره گیری از این فرصت ها صورت می گیرد.

به بیان دیگر توسعه کسب و کار فرآیند ایجاد ارزش های بلند مدت برای سازمان در سه حوزه محصول، بازار و شبکه روابط از طریق ایجاد تمرکز بر روی فرصت های رشد است.

analize