واحد بازرگانی

واحد بازرگانی شرکت با هماهنگی با واحدهای برنامه ریزی، تولید، فروش و بازاریابی و سایر بخشها  سعی در فراهم کردن مواد و ملزومات تولیدی در بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن دارد.