واحد مالی

مدیریت و انجام کلیه امور مالی مربوط به خرید مواد و تجهیزات، اجرای پروژه ها، فروش محصولات و تامین منابع مالی مورد نیاز و کنترل هزینه ها، برای تداوم فعالیت شرکت به عهده این واحد میباشد.