واحد اداری و منابع انسانی

 شرکت داروسازی مداوا در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا تولید با کیفیت می باشد بدنبال جذب و به خدمت گرفتن متخصص ترین نیروی انسانی برای انجام رساندن این مأموریت می باشد.

Contemporary Room Workplace Office Supplies Concept