واحد برنامه ریزی و انبارها

واحد برنامه ریزی در جهت راهبری هدفهای تعیین شده  شرکت و با هماهنگی چهار عامل اصلی تولید شامل نیروی انسانی ، مواد ، ماشین آلات و زمان اقدام به تهیه تاکتیک ها ، روشهای اطلاعاتی و عملیاتی مدون برای ارائه ، چگونگی و پیشرفت کار با بکار گیری دانش مهندسی و تجربه پرسنل متخصص می نماید .

واحد انبار شرکت با طراحی فضای مناسب برای ورود و نگهداری و خروج انواع مواد و کالا و قطعات مورد نیاز کارخانه بر اساس روشهای علمی و همچنین تامین و بکارگیری  تجهیزات ایمن متناسب با نوع کالا و چیدمان توسط پرسنل آزموده، در راستای انبارش علمی و اصولی کالا و تداوم موجودی مواد  فعالیت می کند .

انبار و برنامه ریزی