آزمایشگاه کنترل حین تولید

این بخش نقش نظارت بر کلیه قسمتهای تولید شامل مراحل ساخت و بسته بندی را داراست.

ازجمله فعالیتهای این قسمت نظارت بر توزین مواد اولیه، ساخت دارو و نظارت در ساخت محصول در کلیه مراحل تولید وبسته بندی، نمونه برداری از محصولات نهایی کلیه خطوط جهت تحویل به آزمایشگاه کنترل کیفیت می باشد

کنترل کیفی حین تولید