واحد تضمین کیفیت

این واحد بر طراحی و اجرای صحیح سیستم کیفیت دارویی که در برگیرنده شرایط بهینه ساخت (GMP) و مدیریت ریسک کیفی است،در تمامی زوایای سازمان نظارت دارد.اعمال نظارتهای پیش بینی شده در دستورالعملهای مربوطه جهت حصول اطمینان از انطباق روشهای به کار گرفته شده و تجهیزات مورد استفاده در تولید وکنترل محصول به نحوی که تولیدات از نظر  ایمنی، ماهیت و کیفیت با استانداردهای مربوطه والزامات قانونی مطابقت داشته باشد از وظائف دیگر این واحد میباشد.تضمین سلامت و کیفیت محصول تا پایان تاریخ انقضاء و پاسخگوئی در برابر مراجع بهداشتی و قانونی در صورت بروز مشکلات بهداشتی، سلامتی و کیفی در محصول نیز بعهده این واحد میباشد.

Quality-assurance-unit