واحد تضمین کیفیت

این واحد بر طراحی و اجرای صحیح سیستم کیفیت دارویی که در برگیرنده شرایط بهینه ساخت (GMP) و مدیریت ریسک کیفی است،در تمامی زوایای سازمان نظارت دارد.اعمال نظارتهاي پيش بيني شده در دستورالعملهای مربوطه جهت حصول اطمينان از انطباق روشهاي به کار گرفته شده و تجهيزات مورد استفاده در توليد وکنترل محصول به نحوي که تولیدات از نظر  ايمني، ماهيت و کيفيت با استانداردهاي مربوطه والزامات قانوني مطابقت داشته باشد از وظائف دیگر این واحد میباشد.تضمين سلامت و کيفيت محصول تا پايان تاريخ انقضاء و پاسخگوئي در برابر مراجع بهداشتي و قانونی در صورت بروز مشکلات بهداشتي، سلامتي و کيفي در محصول نیز بعهده این واحد میباشد.

Quality-assurance-unit