واحد رگولاتوری

از وظایف این واحد همکاری تنگاتنگ با وزارت بهداشت و اداره دارو در کلیه زمینه ها از جمله : تهیه و تمدید پروانه ها ،تکمیل مدارک و پی گیری نامه ها و درخواستها، مستندسازی و فایلینگ کلیه گزارشات مربوط به محصولات و تامین کنندگان مواد اولیه، اخذ نام های تجاری و بارکد و …می باشد.

همچنین ارتباط با شرکتهای داخلی وخارجی همکار در کلیه زمینه ها و بسترهای انتقال تکنولوژی از طریق این واحد صورت می پذیرد.