واحد رگولاتوری

از وظایف این واحد همکاری تنگاتنگ با وزارت بهداشت و اداره دارو در کلیه زمینه ها از جمله : تهیه و تمدید پروانه ها ،تکمیل مدارک و پی گیری نامه ها و درخواستها، مستندسازی و فایلینگ کلیه گزارشات مربوط به محصولات و تامین کنندگان مواد اولیه، اخذ نام های تجاری و بارکد و …می باشد.

همچنین ارتباط با شرکتهای داخلی وخارجی همکار در کلیه زمینه ها و بسترهای انتقال تکنولوژی از طریق این واحد صورت می پذیرد.

از وظیف های دیگرواحد رگولاتوری فارماکوویژیلانس می باشد که همچنین تحت عنوان “ایمنی دارو”شناخته می شود . فارماکوویژیلانس بعنوان فرآیندی برای شناسایی و پاسخ دهی به مسائل ایمنی و بی خطر بودن دارو تعریف و تبیین می شود . فارماکوویژیلانس دانش دارویی جهت جمع آوری، تشخیص، ارزیابی، نظارت و جلوگیری از عوارض جانبی محصولات دارویی می

باشد .اهداف فارماکوویژیلانس در این صنعت عمدتاٌ عبارت است از محافظت بیماران از آسیب های ناخواسته با تشخیص خطراتی که در مقابل فواید دارو قرار دارد.