واحد فروش وبازاریابی

 واحد فروش وبازاریابی شرکت داروسازی مداوا با بهره گیری  از علم روز دنیا و نیرو های متعهد و متخصص درصدد مونیتور دقیق بازار و فروش مویرگی محصولات خود بوده است، تا جایگاهی متناسب با شاًن داروسازی مداوا و شرکتهای همکار بدست آورد.

بررسی و تحلیل بازارو برآورد میزان استقبال مشتریان از داروهای تولیدی شرکت در جهت یافتن نقاط قوت و ضعف محصولات و ارائه بازخورد به سایر بخشهای شرکت همچنین تبلیغات و اطلاع رسانی در جهت شناساندن محصولات جدید به پزشکان و سایر گروههای هدف از جمله وظایف این واحد می باشد.

marketing_and_sales