شرکت های توزیع

دسترسی بیماران به داروهای موردنیاز به صورت سالم و آسان ، اولویت اول گروه دارویی شفایاب میباشد لذا در این گروه شرکت توزیعی دارو بهداشت شفاآراد از سال 1387 شروع به کار نموده است .

هدف تیم حرفه ای این پخش، دسترسی بیماران به محصولات دارویی به نحو احسن می باشد.توزیع عمده محصولات تولیدی شرکت مداوا توسط شرکت توزیعی داروبهداشت شفا آراد که یکی از ده پخش برتر کشور می باشد، انجام  می شود.

در کنار این پخش شرکت داروپخش که از جمله شرکت های پیشرو در توزیع دارو می باشد توزیع برخی اقلام این شرکت را بر عهده دارد.

partnership-p