واحد تحقیق و توسعه

این واحد با فرمولاسیون محصولات جدید متناسب با نیاز بیماران همچنین اصلاح و بازنگری محصولات فعلی شرکت سعی در ارتقا سطح کیفی و کمی محصولات شرکت مداوا دارد.

Research and development